องค์ประกอบของการตัดสินใจ

การตัดสินใจหรือการวางแผนในบริษัทถือเป็นเรื่องยากมากๆครั้งนี้เองจึงมีกระบวนการต่างๆที่ผลิตขึ้นมาเพื่อทำให้ ผู้บริหารหรือในส่วนของผู้ที่ดำเนินการสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมการคิดค้นหาวิธีต่างๆที่นำมาซึ่ง ความคิดเห็นที่ถูกต้องมากที่สุดหรือข้อมูลที่เหมาะสมมากที่สุดในการดำเนินงานต่างๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาร่วมกับการพัฒนาหรือการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

ในส่วนนี้เองจะแบ่งไปทั้งหมดคือ ระดับ ในการคิดค้นหาวิธีต่างๆเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของปัญหาต่างๆที่มีเข้ามาในบริษัทลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดในการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ทำให้บริษัทมีผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริหารหรือส่วนสายการผลิตต่างๆรวมถึงทางด้านการเงินของบริษัทเอง จึงจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานทั้งหมดนี้จะมีอยู่ 5 ระดับในการคิดหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจในการทำงาน

1 การกำหนดปัญหา การกำหนดปัญหาถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่จะเข้าไปแก้ปัญหาต่างๆจึงจำเป็นต้องรู้ปัญหาว่าปัญหาเหล่านี้มีอะไรบ้าง แล้วเราจะแก้ในส่วนใดใช้ทรัพยากรในการทำงานต่างๆมากเท่าไหร่ในส่วนเองจะต้องมีการกลั่นกรองเพื่อหาปัญหามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าใหม่ๆหรือปัญหาทางด้านการตลาด จะสามารถทำให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดและถูกต้องตามสิ่งที่ต้องการอย่างไรก็ตามอย่างแรกคือการกำหนดจุดเป้าหมายหรือปัญหาต่างๆนั้นเอง 

2 การค้นหาข้อมูล การค้นหาข้อมูลหรือปัญหาต่างๆเพื่อสร้างการกำหนดสถานการณ์ว่าในขณะนี้สามารถแก้ได้ในระยะไหน ปัญหาเหล่านี้ดำเนินไปในขั้นที่ไหนแล้ว หากกำหนดในส่วนนี้ได้จะทำให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องที่ง่ายการค้นหาข้อมูลจำเป็นจะต้องค้นหาข้อมูลในเชิงลึกและเชิงตื่นให้ได้มากที่สุดเพื่อนำมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปที่ชัดเจนมากที่สุด 

3 การวิเคราะห์ปัญหา หากเราได้การค้นข้อมูลหรือปัญหามากที่สุด เรานำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อหาปัญหาที่แท้จริง เพราะบางครั้งปัญหาในแต่ละอย่างเป็นแค่ปัญหาในผิวตื้นเท่านั้น แต่ถ้าหากเรามีข้อมูลที่มากพอนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงในปัญหาเหล่านั้นจะทำให้การประเมินหรือวิเคราะห์ปัญหาสามารถทำไปได้อย่างเหมาะสมและชัดเจนมากที่สุด 

4 การประเมินทางเลือกหรือการหาทางเลือกให้มากที่สุด ในส่วนนี้เองที่หาข้อมูลและการวิเคราะห์ต่างๆแล้วจำเป็นจะต้องกำหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุด เพราะปัญหาไม่มีทางออกเพียงทางเดียวจึงสามารถพัฒนาในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของข้อมูลหรือทิศทางต่างๆในสายการผลิต ค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้ได้เยอะที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ต่อมาก็จะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์หรือช่วยกันตัดสินใจในที่ประชุมได้ว่าจะแก้ไขปัญหาในทิศทางใด 

5 การตัดสินใจ ตัวที่ยาวที่สุดคือการตัดสินใจเมื่อเรามีทางเลือกมากที่สุดมีทั้งทางเลือกที่มีผลบวกต่อบริษัท หรือมีความเสี่ยงต่อบริษัท แล้วจึงจำเป็นต้องมีการตัดสินใจที่มั่นคงและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆอยู่เสมอ เพื่อทำให้บริษัทได้ผลประโยชน์มากที่สุดและลดความเสี่ยงมากที่สุดจึงจำเป็นต้องมีความมั่นใจจากข้อมูลต่างๆในการวิเคราะห์ต่างๆเพื่อตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบริษัท 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  rb88